Privacyverklaring voor patiënten

Privacyverklaring voor patiënten van azM Herstelzorg

Doel

azM Herstelzorg verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door azM Herstelzorg.

Definities

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.

 Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Verklaring

1. Van wie verwerkt azM Herstelzorg persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 Patiënten

 Personeel

 Bezoekers van azM Herstelzorg

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Veel afdelingen/ diciplines waaronder bijvoorbeeld het opname/ontslag bureau, fysiotherapie, receptie en financiële administratie verwerken persoonsgegevens. Waar wij in deze verklaring spreken over azM Herstelzorg, bedoelen wij alle afdelingen/ diciplines waar persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Waarvoor verwerkt azM Herstelzorg persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan

Als u zich bij azM Herstelzorg meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft. Dit zijn gegevens die vaak al via andere instanties ons bereiken.

b. Om de relatie met u te onderhouden en interne opdrachten uit te voeren

Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden.

c. Voor overleg met in- en externe (medische) specialisten

Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega (medische) specialist of een met een externe specialist (bijv. fysiotherapeut uit 1ste lijns). Ook kan het zijn dat wanneer u met ontslag gaat er met uw huisarts, apotheek of 1ste lijns diëtiste persoonsgegevens worden uitgewisseld zoals bijvoorbeeld onderzoeksresultaten of medicatielijst.

d. Voor de finaciële afhandeling van de geboden zorg

Ook hebben wij uw naam nodig om of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen.

e. Om uw veiligheid te waarborgen

Wij maken gebruik van een fotoregistratiesysteem voor patiënten die voor hun eigen veiligheid niet alleen naar buiten mogen.

f. Voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst

Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze voorlichting kunt u, uw familie of mantelzorgers informatie krijgen over het verloop van het revalidatietraject. Via onze receptie kunt u zich hiervoor opgeven. Zij noteren dan uw naam en telefoonnummer.

g. Om overeenkomsten met leveranciers aan te gaan en uit te voeren

Als u bijvoorbeeld een hulpmiddel nodig heeft zoals aangepast schoeisel of rolstoel dan besteedt azM herstelzorg deze opdracht uit. De leverancier heeft ook uw persoonsgegevens nodig om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen.

h. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Soms moet azM Herstelzorg gegevens delen vanwege wettelijk voorschrift. Voorbeelden hiervan zijn bepalingen in de Zorgverzekeringswet, de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg en de Wet publieke gezondheid. Op grond van de laatsgenoemde wet moet azM Herstelzorg bijvoorbeeld besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

i. Voor onze bedrijfsvoering

Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties.

j. Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek

Indien uw gegevens niet geanomiseerd voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, zullen we u altijd hiervoor toestemming vragen. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

4. Verwerkt azM Herstelzorg ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij gegevens over uw gezondheid.

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Hoe gaat azM Herstelzorg om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. In het geval van medische gegevens is dat meestal 15 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit andere wetgeving (bijv. het Archiefwet) , als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijv. bij een chronische aandoening). Binnen azM Herstelzorg worden uw persoonsgegevens conform landelijke normen beveiligd, wat inhoudt dat alleen medewerkers met een behandelrelatie toegang tot uw medische gegevens hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van hun dienstverband.

Willen wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Indien we uw gegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken (bijv. voor wetenschappelijk onderzoek) dan zullen we u hier uitdrukkelijk om toestemming vragen.

6. Welke regels gelden voor het azM Herstelzorg bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is azM Herstelzorg onder meer gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens azM Herstelzorg van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw specialist ouderengeneeskunde. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij uw specialist ouderengeneeskunde.

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door azM Herstelzorg kunt u terecht bij uw unitleider of contactpersoon. Bij klachten kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Als azM Herstelzorg uw vraag of klacht onvoldoende beantwoord of afhandelt kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder worden de contactgegevens van alle drie instanties vermeld.

9. Kan azM Herstelzorg dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op www.azmherstelzorg.nl.

Contactgegevens:

Klachtenbemiddeling azM Herstelzorg

t.a.v. Mw. E. A. H. M. Thijssen – Hanssen

Sint Pieterstraat 23

6211 JM Maastricht

Tel: 043.6019400

Website Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteitpersoonsgegevens.nl